HS-C1.39 Installation av MR-kamera

Utbyggnad och ombyggnad av magnetröntgenavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för att göra plats för två nya MR-kameror. I uppdraget ingick även projektering av tillhörande förberedelserum, manöverrum, granskningsrum samt patientutrymmen. Målsättningen i projektet var att möta verksamhetens höga krav på patient- och personalsäkerhet och att åstadkomma en bra arbetsmiljö. En stor utmaning i projektet låg i teknik – och utreymmessamordningen i lokalerna där hänsyn behövde tas till störande apparatur, befintlig teknik, tillkommande teknik för den nya utrustingen samt ljudnivån i undersökningsrummen.

.

Beställare: Locum AB
Tid: 2015
Projekttyp: Vårdbyggnad
Plats: Huddinge
Kompetenser: Arkitektur
Skede: Förstudie / Programhandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling